文章引用

以下是部分引用或致谢殷赋云计算平台的学术文章,经同意登出。凡发表文章时引用或致谢本平台的用户,均可获赠平台计算券,详见:活动奖励

 1. Xing Peng, Qingyun Tan, Leiming Wu, Deyin Wu, Jun Xu, Huihao Zhou, and Qiong Gu. Ferroptosis Inhibitory Aromatic Abietane Diterpenoids from Ajuga decumbens and Structural Revision of Two 3,4-Epoxy Group-Containing Abietanes. J NAT PROD 2022 Jul 7. DOI: 10.1021/acs.jnatprod.2c00352 (IF: 4.803)
 2. Lixia Dai, Bing Li, Xiaorong Yang, Yu Wang, Hu Pan, Jiyu Zhang and Xiaofei Shang. The Nutritional Properties, Chemical Compositions, and Functional Characteristics of the Aerial Parts of Adonis coerulea. Frontiers in Nutrition 2022 Apr 15. DOI: 10.3389/fnut.2022.850714 (IF: 6.590)
 3. Changzhu Li, Chenghui Zhang, Xiaochen Chen, Haiying Cui, Lin Lin. The Interference Mechanism of Basil Essential Oil on the Cell Membrane Barrier and Respiratory Metabolism of Listeria monocytogenes. FRONT MICROBIOL 2022 Apr 1. DOI: 10.3389/fmicb.2022.855905 (IF: 5.640)
 4. Xiaofei Shang, Lixia Dai, Jian He, Xiaorong Yang, Yu Wang, Bing Li, Jiyu Zhang, Hu Pan and Ilgekbayeva Gulnaz. A high-value-added application of the stems of Rheum palmatum L. as a healthy food: the nutritional value, chemical composition, and anti-inflammatory and antioxidant activities. Food & Function 2022 Mar 25. DOI: 10.1039/d1fo04214a (IF: 6.317)
 5. Leiyu Cheng, Han Zhang, Haiyang Cui, Jinmei Cheng, Wenya Wang, Bin Wei, Fang Liu, Hao Liang, Xiaolin Shen, Qipeng Yuan. A novel α-L-Rhamnosidase renders efficient and clean production of icaritin. J CLEAN PROD 2022 Feb 12. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130903 (IF: 9.297)
 6. Shuailing Yang, Songyi Lin, Haiqing Ye. Water distribution and moisture-absorption in egg-white derived peptides: Effects on their physicochemical, conformational, thermostable, and self-assembled properties. Food Chemistry 2021 Dec 22. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131916 (IF: 7.514)
 7. Zhu Zhu, Ruimei Li, Wei Qin, Hantao Zhang, Yao Cheng, Feiyan Chen, Cuihua Chen, Lin Chen, Yunan Zhao. Target engagement of ginsenosides in mild cognitive impairment using mass spectrometry-based drug affinity responsive target stability. J GINSENG RES 2021 Dec 14. DOI: 10.1016/j.jgr.2021.12.003 (IF: 6.060)
 8. Ye Li, Jiyun Nie, Jia Zhang, Guofeng Xu, Hui Zhang, Mingyu Liu, Xiaoqin Gao, Bacha Syde Asim Shah, Ning Yin. Chiral fungicide penconazole: Absolute configuration, bioactivity, toxicity, and stereoselective degradation in apples. SCI TOTAL ENVIRON 2021 Nov 30. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.152061 (IF: 7.963)
 9. Caiyan Ye, Ruifen Zhang, Limei Dong, Jianwei Chi, Fei Huang, Lihong Dong, Mingwei Zhang, Xuchao Jia. α-Glucosidase inhibitors from brown rice bound phenolics extracts (BRBPE): Identification and mechanism. Food Chemistry 2021 Oct 5. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131306 (IF: 7.514)
 10. Jiali Gu, Xiyao Huang, Hongrui Liu, Dianbo Dong, Xuekai Sun. A mutispectroscopic study on the structure–affinity relationship of the interactions of bisphenol analogues with bovine serum albumin. Chemosphere 2021 Nov 2. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.132769 (IF: 7.086)
 11. Yuanyuan Deng, Yongxuan Ma, Huijuan Liu, Yan Zhang, Zhencheng Wei, Guang Liu, Xiaojun Tang, Xuchao Jia. Structure determination, bitterness evaluation and hepatic gluconeogenesis inhibitory activity of triterpenoids from the Momordica charantia fruit. Food Chemistry 2021 Sep 25. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131224 (IF: 7.514)
 12. Yi Han, Jinguang Wang, Shufeng Li, Yi Li, Yongli Zhang, Ruojia Zhang, Yuang Zhang, Huancai Fan, Haojun Shi, Jihong Pan, Guanhua Song, Luna Ge, Lin Wang. Isopsoralen ameliorates rheumatoid arthritis by targeting MIF. ARTHRITIS RES THER 2021 Sep 17. DOI: 10.1186/s13075-021-02619-3 (IF: 5.156)
 13. Cancan Zheng, Xiaomei Yu, Yiyao Liang, Yidong Zhu, Yan He, Long Liao, Dingkang Wang, Yanming Yang, Xingfeng Yin, Ang Li, Qingyu He, Bin Lia. Targeting PFKL with penfluridol inhibits glycolysis and suppresses esophageal cancer tumorigenesis in an AMPK/FOXO3a/BIMdependent manner. ACTA PHARM SIN B 2021 Sep 11. DOI: 10.1016/j.apsb.2021.09.007 (IF: 11.614)
 14. Lihua Zhang, Yanan Wang, Le Zhang, Bingyu Liu, Chen Zhang, Daojiang Yan, Jian Bai, Youcai Hu. Phomoidrides E–G, three dimeric anhydrides from the fungus Pleosporales sp. give new insight to the biosynthesis of phomoidrides. ORG CHEM FRONT 2021 Aug 24. DOI: 10.1039/D1QO01119G (IF: 11.614)
 15. Yongchao Wang, Ningqiang Gong, Chi Ma, Yuxuan Zhang, Hong Tan, Guangchao Qing, Jimei Zhang, Yufei Wang, Jinjin Wang, Shizhu Chen, Xianlei Li, Qiankun Ni, Yuan Yuan, Yaling Gan, Junge Chen, Fangzhou Li, Jinchao Zhang, Caiwen Ou, Yongxiang Zhao, Xiaoxuan Liu, Xing-Jie Liang. An amphiphilic dendrimer as a light-activable immunological adjuvant for in situ cancer vaccination. Natrue Communications 2021 Aug 16. DOI: 10.1038/s41467-021-25197-z (IF: 14.919)
 16. Xia Jiang, Ziwen Zhang, Jiawei Zuo, Chengyao Wu, Liang Zha, Yingying Xu, Sheng Wang, Jingbo Shi, Xin-Hua Liu, Jing Zhang, Wenjian Tang. Novel cannabidiol carbamate hybrids as selective BuChE inhibitors: Docking-based fragment reassembly for the development of potential therapeutic agents against Alzheimer’s disease. EUR J MED CHEM 2021 Aug 2. DOI: 10.1016/j.ejmech.2021.113735 (IF: 7.088)
 17. Leiyu Cheng, Han Zhang, Haiyang Cui, Mehdi D.Davari, Bin Wei, Wenya Wang, Qipeng Yuan. Efficient enzyme-catalyzed production of diosgenin: inspired by the biotransformation mechanisms of steroid saponins in Talaromyces stollii CLY-6. Green Chemistry 2021 Jul 06. DOI: 10.1039/d0gc04152a (IF: 10.182)
 18. Cheng-Jun Wu, Jia-Qiang Wu, Yunfei Hu, Suyun Pu, Yuying Lin, Zimai Zeng, Jinhui Hu, Wen-Hua Chen. Design, synthesis and biological evaluation of indole-based [1,2,4] triazolo[4,3-a] pyridine derivatives as novel microtubulepolymerization inhibitors. EUR J MED CHEM 2021 Jun 17. DOI: 10.1016/j.ejmech.2021.113629 (IF: 7.088)
 19. Shenwu Zhang, Yuequan Wang, Zhiqiang Kong, Xuanbo Zhang, Bingjun Sun, Han Yu, Qin Chen, Cong Luo, Jin Suna, Zhonggui He. Pure photosensitizer-driven nanoassembly with core-matched PEGylation for imaging-guided photodynamic therapy. ACTA PHARM SIN B 2021 Apr 20. DOI: 10.1016/j.apsb.2021.04.005 (IF: 11.614)
 20. Jiali Gu, Siyao Zheng, Xiyao Huang, Qian He, Ting Sun. Exploring the mode of binding between butylated hydroxyanisole with bovine serum albumin: Multispectroscopic and molecular docking study. Food Chemistry 2021 Apr 20. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.129771 (IF: 7.514)
 21. Changqian Zhou, Changzhu Li, Subramanian Siva, Haiying Cui, Lin Lin. Chemical composition, antibacterial activity and study of the interaction mechanisms of the main compounds present in the Alpinia galanga rhizomes essential oil. IND CROP PROD 2021 Mar 21. DOI: 10.1016/j.indcrop.2021.113441 (IF: 4.244)
 22. Yali Wang, Dejuan Sun, Yanmei Chen, Jinyu Xu, Yang Xu, Xinyi Yue, Jingming Jia, Hua Li, Lixia Chen. Alkaloids of Delphinium grandiflorum and their implication to H2O2-induced cardiomyocytes injury. BIOORGAN MED CHEM 2021 Mar 17. DOI: 10.1016/j.bmc.2021.116113 (IF: 3.641)
 23. Na Zhang, Bowen Zheng, Xiaojun Yao, Xiaoming Huang, Jingjing Du, Yunfu Shen, Zhe Huang, Junhe Chen, Qianyu Lin, Wenjian Lan, Wanjun Lin, Wenzhe Ma. Identification and characterization of a novel mutant isocitrate dehydrogenase 1 inhibitor for glioma treatment. BIOCHEM BIOPH RES CO 2021 Mar 11. DOI: 10.1016/j.bbrc.2021.02.112 (IF: 3.575)
 24. Qian Huang, Ji-Jun Chen, Yang Pan, Xiao-Feng He, Yuan Wang, Xue-Mei Zhang, Chang-An Geng. Chemical profiling and antidiabetic potency of Paeonia delavayi: Comparison between different parts and constituents.  J PHARMACEUT BIOMED 2021 Feb 26. DOI: 10.1016/j.jpba.2021.113998 (IF: 3.935)
 25. Zhipeng Cheng, Yu Wang, Biting Qiao, Qiuyue Zhang, Hongwen Sun. Insights into mechanisms involved in the uptake, translocation, and metabolism of phthalate esters in Chinese cabbage (Brassica rapa var.chinensis). SCI TOTAL ENVIRON 2021 Jan 30. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.144945 (IF: 7.963)
 26. Yujun Jiang, Maozhang Tian, Yaqiong Wang, Wenlin Xu, Xia Guo. Effect of sulfobetaine surfactant on the activities of bromelain and polyphenoloxidase. J MOL LIQ 2021 Jan 21. DOI: 10.1016/j.molliq.2021.115439 (IF: 6.165)
 27. Xiangzhen Kong, Lina Zhang, Weiguang Song, Caimeng Zhang, Yufei Hua, Yeming Chen, Xingfei Li. Separation, identification and molecular binding mechanism of dipeptidyl peptidase IV inhibitory peptides deriv  ed from walnut (Juglans regia L.) protein. Food Chemistry 2021 Jan 12. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.129062 (IF: 6.306)
 28. Baolin Chen, Xun Wang, Xia Gao, Jie Jiang, Mancheng Hu, Shuni Li, Quanguo Zhai, Yucheng Jiang. DNA directed immobilization of horseradish peroxidase on phasetransitioned lysozyme modified TiO2 for efficient degradation of phenol in wastewater. Materials & Design 2021 Jan 11. DOI: 10.1016/j.matdes.2021.109463 (IF: 7.991)
 29. Han Zhang, Yuchen Li, Jinglei Nie, Jie Ren & An-Ping Zeng. Structure-based dynamic analysis of the glycine cleavage system suggests key residues for control of a key reaction step. Communications Biology 2020 Dec 11. DOI: 10.1038/s42003-020-01401-6 (IF: 4.165)
 30. Jinming Dai, Changzhu Li, Haiying Cui, Lin Lin.  Unraveling the anti-bacterial mechanism of Litsea cubeba essential oil against E. coli O157:H7 and its application in vegetable juices. INT J FOOD MICROBIOL 2020 Nov 24. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108989 (IF: 4.187)
 31. Qixin Zhu, Zhongxiong Fan, Wenbao Zuo, Yilin Chen, Zhenqing Hou, and Xuan Zhu. Self-Distinguishing and Stimulus-Responsive Carrier-Free Theranostic Nanoagents for Imaging-Guided Chemo-Photothermal Therapy in Small-Cell Lung Cancer.ACS Appl Mater Interfaces 2020 Nov 6.  DOI: 10.1021/acsami.0c18273  (IF: 8.758)
 32. Xiao-Feng He, Ji-Jun Chen, Tian-Ze Li, Xu-Ke Zhang, Yuan-Qiang Guo, Xue-Mei Zhang, Jing Hu, and Chang-An Geng. Nineteen New Flavanol–Fatty Alcohol Hybrids with α-Glucosidase and PTP1B Dual Inhibition: One Unusual Type of Antidiabetic Constituent from Amomum tsao-ko. J AGR FOOD CHEM 2020 Oct 14. DOI: 10.1021/acs.jafc.0c04615 (IF: 8.758)
 33. Leiyu Cheng, Han Zhang, Haiyang Cui3, Wenya Wang, Qipeng Yuan. Efficient production of the anti-aging drug Cycloastragenol: insight from two Glycosidases by enzyme mining. Appl Microbiol Biotechnol 2020 Oct 29DOI: 10.1007/s00253-020-10966-5 (IF: 3.53)
 34. Xiao-Feng He, Ji-Jun Chen, Xiao-Yan Huang, Jing Hu, Xu-Ke Zhang, Yuan-Qiang Guo, Xue-Mei Zhang, Chang-An Geng. The antidiabetic potency of Amomum tsao-ko and its active flavanols, as PTP1B selective and α-glucosidase dual inhibitors. IND CROP PROD 2020 Sep 18. DOI: 10.1016/j.indcrop.2020.112908 (IF: 5.645)
 35. Xiao-Feng Hea, Ji-Jun Chena, Tian-Ze Lia, Jing Hua, Xu-Ke Zhang, Yuan-Qiang Guo, Xue-Mei Zhang, Chang-An Geng. Tsaokols A and B, unusual flavanol-monoterpenoid hybrids as α-glucosidase inhibitors from Amomum tsao-ko. Chinese Chemical Letters 2020  Sep 4. DOI: 10.1016/j.cclet.2020.08.050 (IF: 6.779)
 36. Kuo Xua, Qi Zhoub, Xiu-Qi Lia, Tian Luoa, Xiao-Long Yuan, Zhong-Feng Zhanga, Peng Zhanga. Cadinane- and drimane-type sesquiterpenoids produced by Paecilomyces sp.TE-540, an endophyte from Nicotiana tabacum L., are acetylcholinesterase inhibitors. Bioorganic Chemistry 2020 Sep 2. DOI: 10.1016/j.bioorg.2020.104252 (IF: 5.275)
 37. Chenyang Duan, Li Wang, Jie Zhang, Xinming Xiang, Yue Wu, Zisen Zhang, Qinghui Li, Kunlun Tian, Mingying Xue, Liangming Liu, Tao Li. Mdivi-1 attenuates oxidative stress and exerts vascular protection in ischemic/hypoxic injury by a mechanism independent of Drp1 GTPase activity. Redox Biology 2020 Aug 29. DOI: 10.1016/j.redox.2020.101706 (IF: 11.799)
 38. Qian Wei, Jian Bai, Daojiang Yan, Xiuqi Bao, Wenting Li, Bingyu Liu, Dan Zhang, Xiangbing Qi, Dequan Yu, Youcai Hu. Genome mining combined metabolic shunting and OSMAC strategy of an endophytic fungus leads to the production of diverse natural products. APSB. 2020 Aug 5. DOI: 10.1016/j.apsb.2020.07.020 (IF: 7.097)
 39. Xueli Zhang, Bingjie Cheng, Prof. Xixia Liu, Yani Li, Prof. Jianjun Hou,  Sirui Chen, Jiamin Chen, Shuyue Li. Screening of α‐Glucosidase Inhibitors from Houttuynia cordata and Evaluation of the Binding Mechanisms. ChemistrySelect 2020 Jul 24. DOI: 10.1002/slct.202001657 (IF: 1.811)
 40. Jing Wang, Dongmei Liu, Xia Guo, Chaoguo Yan. Ammonium and imidazolium-based amphiphilic tetramethoxy resorcinarenes: Adsorption, micellization, and protein binding. Journal of Molecular Liquids 2020 Jun 15. DOI: 10.1016/j.molliq.2020.113587 (IF: 5.065)
 41. Weike Liao, Zhongyuan Wang, Yufei Han, Yinliang Qi, Jiaan Liu, Juan Xie, Ye Tian, Qiancheng Lei, Rui Chen, Ming Sun, Lei Tang, Guowei Gong, Yanfang Zhao. Design, synthesis and biological activity of novel 2,3,4,5-tetra-substituted thiophene derivatives as PI3Ka inhibitors with potent antitumor activity. Eur. J. Med. Chem. 2020 Apr 19. DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.112309 (IF: 5.572)
 42. Wei-Jia Lu, Wen-Jun Xu, Yan-Qiu Zhang, Yi-Ran Li, Xin Zhou, Qi-Ji Li, Hao Zhang, Jun Luo and Ling-Yi Kong. Hyperforones A–C, benzoyl-migrated [5.3.1]-type polycyclic polyprenylated acylphloroglucinols from Hypericum forrestii. Organic Chemistry Frontiers 2020 Mar 3. DOI: 10.1039/D0QO00152J (IF: 5.076)
 43. Yu-Zhong Xiao, Mi Yang, Ye Xiao, Qi Guo, Yan Huang, Chang-Jun Li, Dongsheng Cai, and Xiang-Hang Luo. Reducing Hypothalamic Stem Cell Senescence Protects against Aging-Associated Physiological Decline. Cell Metabolism 31, 534–548, 2020, Mar 3. DOI: 10.1016/j.cmet.2020.01.002 (IF: 22.41)
 44. Zhongxiong Fan, Yinqiang Wang, Sijin Xiang, Wenbao Zuo, Doudou Huang, Bei li Jiang, Heng Sun, Wen Yin, Liya Xie, and Zhenqing Hou. Dual-self-recognizing, stimulus-responsive and carrier-free methotrexate-mannose conjugate nanoparticles with highly synergistic chemotherapeutic effects. Journal of Materials Chemistry B. 2020 Feb 2. DOI: 10.1039/D0TB00049C (IF: 5.344)
 45. Zhen-Tao Denga, Ji-Jun Chena, Chang-An Genga. Ent-Labdane and ent-kaurane diterpenoids from Chelonopsis odontochila with α-glucosidase inhibitory activity. Bioorganic  Chemistry 2020 Jan. DOI: 10.1016/j.bioorg.2020.103571 (IF: 3.926)
 46. Swastika Paul, Xuemei Zhang, Yongping Yang, Changan Geng. Chemical Constituents from Turnip and Their Effects on α-Glucosidase. PHYTON-INT J EXP BOT 2020 Mar 1. DOI: 10.32604/phyton.2020.08328 (IF: 1.039)
 47. Runan Li, Xinglu Pan, Qinqin Wang, Yan Tao, Zenglong Chen, Duoduo Jiang, Chi Wu, Fengshou Dong, Jun Xu, Xingang Liu, Xiaohu Wu, and Yongquan Zheng.Development of S-Fluxametamide for Bioactivity Improvement and Risk Reduction: Systemic Evaluation of the Novel Insecticide Fluxametamide at the Enantiomeric Level. Environ. Sci. Technol. 2019 Nov 4. DOI: 10.1021/acs.est.9b03697 (IF: 7.864)
 48. Beidou Feng, Kui Wang, Junwei Liu, Guojiang Mao, Jingqiang Cui, Xiaopeng Xuan, Kai Jiang, and Hua Zhang. Ultrasensitive Apurinic/Apyrimidinic Site-Specific Ratio Fluorescent Rotor for Real-Time Highly Selective Evaluation of mtDNA Oxidative Damage in Living Cells. Anal. Chem. 2019 October 3. DOI: 10.1021/acs.analchem.9b03494 (IF: 6.785)
 49. Qi Lua, Yao-Yao Houa, Xi-Xia Liua, Hong Wang, Jian-Jun Houa, Jing-Li Wei, Shan-Shan Zhou, Xin-Ya Liu. Construction, expression and functional analysis of anti-clenbuterol codonoptimized scFv recombinant antibody. Food and Chemical Toxicology. 2019 November 15. DOI: 10.1016/j.fct.2019.110973 (IF: 3.78)